Prístup zameraný na žiaka
Rozvojová fáza 1 - kompetentní replikátori Rozvojová fáza 2 - uvedomelí praktizujúci učitelia Rozvojová fáza 3 - expertní facilitátori
Kľúčové oblasti 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
1. Aktívne učenie sa žiakov  Pozná základné vyučovacie metódy podporujúce aktívne učenie sa žiaka;    Využíva základné vyučovacie metódy podporujúce aktívne učenie sa žiaka; Dokáže motivovať žiakov k poznávaniu, k učeniu; pozná a využíva úlohy umožňujúce aktívne objavovanie pri učení sa, riešenie problémov, brainstorming, diskusie, kritické myslenie, experimentovanie, činnostné a zážitkové učenie sa, bádateľské aktivity;  prevrátenú výučbu; využíva prostriedky na podporovanie zvedavosti a predstavivosti žiakov; poskytuje podporu žiakom (scaffolding); využíva skupinovú prácu a zmiešané učenie Vytvára priestor na vlastnú aktivitu žiakov; podporuje kreativitu a hlboké prežívanie vlastnej aktívnej práce;  podnecuje žiakov k tomu, aby si osvojili  efektívne stratégie a metódy  zamerané na odhaľovanie,  riešenie problémov, overovanie správnosti riešení; dokáže redukovať správanie žiakov vedúce k pasívnej participácii na vyučovaní;  Dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  a motivovať kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu; monitoruje prácu svojich kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na nabudenie  žiakov;  Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom v oblasti využívania aktivizujúcich metód; poskytuje ukážkové hodiny s následnou analýzou; vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy zamerané na prostriedky aktivizácie žiakov v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, hľadá príklady osvedčených postupov (príležitosti na porovnávanie)
2. Učebný obsah Pozná prístupy zamerané na štrukturovanie a modifikovanie učebného obsahu tak, aby bol pre žiakov zmysluplný a relevantný;  Využíva prístupy zamerané na štrukturovanie a modifikovanie učebného obsahu  tak, aby bol pre žiakov zmysluplný a relevantný;  Vytvára priestor a vedie žiakov k personalizovaniu učebného obsahu; k efektívnemu konštruovaniu vlastného poznatkového systému; k aplikovaniu  získaných teoretických poznatkov do do života žiakov; k medzidisciplinárnemu prístupu vo vzdelávaní, k využívaniu získaných teoretických poznatkov na rozvíjanie zručností a kompetencií žiakov;   Vytvára priestor a vedie žiakov k aktívnemu spájaniu nových poznatkov s doterajšími poznatkami a skúsenosťami;  povzbudzuje žiakov k tomu, aby vyhľadávali a využívali vlastné materiály podporujúce učenie; umožňuje žiakom modifikovať učebný obsah tak, aby bol pre nich relevantný, zmysluplný a personalizovaný, využiteľný v bežnom živote; zameriava sa na kvalitu učenia sa a nie na kvantitu vedomostí; podporuje u žiakov medzidisciplinárny prístup k vzdelávaniu; Dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  a motivovať kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu; monitoruje prácu svojich kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na modifikovanie učebného obsahu tak, aby bol pre daných žiakov zmysluplný, relevantný, využiteľný v bežnom živote s pochopením interakcií medzi školskými predmetmi;  Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom v oblasti  štrukturovania a modifikácie učebného obsahu; poskytuje ukážkové hodiny s následnou analýzou; vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy zamerané na adaptáciu učebného obsahu v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, hľadá príklady osvedčených postupov (príležitosti na porovnávanie)
3. Kognitívne a afektívne (citové a osobnostné) domény Pozná  význam kognitívnych procesov. Je si vedomý role, ktorú zohrávajú afektívne činitele (motivácia, emócie, potreby, záujmy, postoje, osobnosť žiakov) pri zvyšovaní efektívnosti učenia sa;  pozná prostriedky a metódy na zvyšovanie motivácie pri učení sa daného predmetu Podporuje rozvoj kognitívnych procesov, využíva prostriedky a a metódy na zvyšovanie motivácie pri učení sa daného predmetu;  dokáže klásť vyvážený dôraz na kognitívne (vnímanie, myslenie, pamäť pozornosť, reč) a afektívne procesy; Podporuje rozvoj vyšších kognitívnych procesov (analýza, syntéza, hodnotenie);  vedie žiakov k chápaniu súvislostí; podnecuje rozvíjaniu kritického myslenia žiakov; vo výučbe dokáže rešpektovať potreby, záujmy, emócie, postoje a názory žiakov;  celkovým pôsobením dokáže udržiavať motiváciu žiakov; Dokáže žiakom poskytovať výzvy podnecujúce zvýšené učebné úsilie; dokáže odhaľovať talent a potenciál žiakov, využívať a rozvíjať ho v rámci daného predmetu; Dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  a motivovať kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu; monitoruje prácu kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na vyvážený dôraz na kognitívne a afektívne domény; Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom v oblasti vyváženého zamerania na kognitívne a afektívne domény; poskytuje ukážkové hodiny s následnou analýzou; vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy  zamerané na vyvážený dôraz na kognitívne a afektívne domény v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, hľadá príklady osvedčených postupov (príležitosti na porovnávanie);
4. Triedna klíma a učebná atmosféra,   vzťahy v triede Pozná faktory ovplyvňujúce sociálnu klímu a pozitívnu učebnú atmosféru v triede; pozná stratégie riešenia problémov Vytvára pozitívnu učebnú atmosféru v triede, žiakom poskytuje pocit istoty a bezpečia; žiakov vníma pozitívne a otvorene prejavuje lásku a starostlivosť,  pozná a rešpektuje vývinové a individuálne osobitosti  žiakov (odlišnosti žiakov); v praxi využíva stratégie riešenia problémov; Vytvára a udržiava v triede pozitívnu sociálnu klímu bez stresu a frustrácií; podporuje rozvíjanie pozitívnych vzťahov so žiakmi a medzi spolužiakmi; ovláda svoje prejavy prípadných negatívnych emócií, vytvára podmienky pre rozvíjanie kooperácie a tímovej spolupráce namiesto individuálnej súťaživosti; dokáže plne akceptovať žiakov s ich individuálnymi osobitosťami, odhaľovať ich silné stránky a prostredníctvom nich rozvíjať potenciál žiakov v danom predmete; v triede udržuje prirodzenú disciplínu; Vytvára podmienky na plnú sebarealizáciu žiakov v rámci daného predmetu; predchádza negatívnym javom (výsmech, zosmiešňovanie, trestanie, vytváranie bariér, záškoláctvo, podvádzanie, demotivácia, šikanovanie); dokáže riešiť vzniknuté negatívne javy; predchádza vzniku  konfliktných situácií; dokáže riešiť alebo usmerňovať žiakov pri riešení konflikných situácií;  Pomáha riešiť rôzne problémové situácie a rozvíjať stratégie na  riešeie problémových situácií v triede; dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  a motivovať kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu; monitoruje prácu kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na predchádzanie negatívnym javom,  kofliktným situáciám a vytváranie prirodzenej disciplíny v triede; Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom pri predchádzaní a riešení negatívnych javov a konflitných situácií;  spolupracuje so školským a poradenským psychológom, vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy zamerané na predchádzanie a riešenie negatívnych javov a konflitkných situácií v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie;
5. Hodnotenie a spätná väzba Pozná metodické usmernenia pre hodnotenie a pedagogicko-psychologické zákonitosti využívania odmeny a trestu;  Využíva vhodné metódy hodnotenia zamerané na proces učenia sa (vrátane snahy a angažovanosti na učebnom procese); dominantne využíva povzbudzovanie a pozitívnu spätnú väzbu; prejavuje vieru v potenciál žiakov a ich napredovanie; Využíva prostriedky hodnotenia posilňujúce vnútornú motiváciu, vytváranie pozitívneho obrazu o sebe, sebaistoty a primeraného sebavedomia žiakov; vedie žiakov ku kriticko-analytickej sebareflexii a sebahodnoteniu ako aj hodnoteniu  výkonov rovesníkov; Poskytuje žiakom konštruktívnu spätnú väzbu s dôrazom na ich silné stránky a optimálne rozvíjanie ich potenciálu; vytvára atmosféru objektívneho kritického a konštruktívneho hodnotenia, sebahodnotenia a hodnotenia rovesníkmi; povzbudzuje žiakov, k tomu, aby zodpovedne rozmýšľali nad svojimi možnými schopnosťami a budúcimi ambíciami; Dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu; monitoruje prácu svojich kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na efektívne hodnotenie motivujúce žiakov a rozvíjajúce ich zdravé sebavedomia;  Poskytuje pomoc a poradenstvo svojim kolegom v oblasti efektívneho hodnotenia a rozvíjania zdravého sebavedomia žiakov; poskytuje ukážkové hodiny s následnou analýzou; vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy zamerané na efektívne hodnotenie žiakov a poskytuje konštruktívnu spätnú väzbu v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie; hľadá príklady osvedčených postupov (príležitosti na porovnávanie)
6. Role učiteľa, vzťah so žiakmi Pozná metódy a stratégie facilitovania efektívneho učenia sa žiakov. Pozná zákonitosti vytvárania a udržiavania prirodzenej autority;  Využíva metódy a stratégie facilitovania efektívneho učenia sa žiakov; buduje si partnerský vzťah so žiakmi založený na vzájomnej úcte a dôvere; buduje si prirodzenú autoritu; Dokáže efektívne facilitovať učenie sa žiakov tak, aby si optimálne rozvíjali vedomosti, zručnosti a kompetencie v rámci svojho potenciálu;  vytvára priestor pre otvorené prejavovanie názorov a postojov žiakov;  pozná metódy a stratégie rozvíjania metakognitívnej uvedomelosti žiakov (sebapoznávanie - štýly a stratégie učenia sa, individuálne osobitosti);  umožňuje žiakom participovať na rozhodovaní o dianí v triede tak, aby rozvíjal ich samostatnosť a zmysel pre zodpovednosť za svoje učenie sa;  Vedie žiakov k sebapoznávaniu, k vytváraniu pozitívnych vzťahov k sebe samým, k formovaniu pozitívneho obrazu o sebe, sebaúcty a primeraného sebavedomia;  vedie žiakov k rozvíjaniu metakognitívnej uvedomelosti  (sebapoznávanie - štýly a stratégie učenia sa individuálne osobitosti); zapája žiakov do plánovania a rozhodovania o dianí v triede; svojím celkovým pôsobením vychováva autonómnych žiakov schopných zodpovedne riadiť svoj proces učenia sa; Dokáže usmerňovať začínajúcich učiteľov,  inšpirovať  kolegov k zaujatiu aktívneho prístupu;  monitoruje prácu kolegov a poskytuje im konštruktívnu spätnú väzbu zameranú na efektívne facilitovanie výučby, vytváranie partnerských vzťahov so žiakmi a výchovu autonómnych žiakov; Poskytuje pomoc a poradenstvo svojim kolegom v oblasti efektívneho facilitovania výučby; poskytuje ukážkové hodiny s následnou analýzou; vedie vzdelávacie semináre (webináre) a workshopy zamerané na efektívne facilitovanie výučby, vytváraie partnerských vzťahov so žiakmi a výchovu autonómnych žiakov v rámci svojej školy a ďalších vzdelávacích inštitúcií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie,  hľadá príklady osvedčených postupov (príležitosti na porovnávanie)
Uč sa a veď
Rozvojová fáza 1 - kompetentní replikátori Rozvojová fáza 2 - uvedomelí praktizujúci učitelia Rozvojová fáza 3 - expertní facilitátori
Kľúčové oblasti 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
7. Poznanie seba samého (metakognícia)  Uvedomuje si potebu poznania svojich silných a slabých stránok; Vyhľadáva prostriedky (testy, odborné články, kurzy) na sebapoznávanie, rozvíja si zručnosti sebareflexie; Pozná svoje silné a slabé stránky (talent, asertivita, empatia, intuícia, vytrvalosť, trpezlivosť, flexibilita, odbornosť, zručnosti kritického myslenia, schopnosť robiť rozhodnutia apod.), cielene sa rozvíja pre dosiahnutie plnej sebarealizácie; Ovláda stratégie na využívanie svojich silných stránok a kompenzácie slabých stránok, svojim proaktívnym prístupom podnecuje a  inšpiruje svoje okolie;  Poskytuje podnety na sebareflexiu a rozvíjanie metakognície svojim kolegom; Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom; vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na sebauvedomenie; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenia v podmienkach danej inštitúcie, porovnáva;
8. Usmerňovanie svojho ďalšieho rozvoja Pociťuje potrebu osobnostného a profesionálneho rastu, je pripravený sa celoživotne vzdelávať  a odborne i osobnostne rásť; Aktívne vyhľadáva možnosti svojho ďalšieho rozvoja  a dokáže si stanoviť ciele svojho profesijného rozvoja; Zúčastňuje sa rôznych vzdelávacích podujatí a využíva možnosti samovzdelávania; Má vytvorené pravidelné návyky vzdelávania sa a samovzedlávania,  podnecuje druhých k sebavzdelávacím aktivitám; Poskytuje podnety na sebavzdelávanie; iniciuje vzdelávacie a projektové aktivity zamerané na profesijný a osobnostný rozvoj; Poskytuje pomoc a poradenstvo v danej oblasti, vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na profesijný a osobnostný rozvoj, iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, porovnáva;
9a. Komunikácia a kooperácia s kolegami a vedením na škole Pozná zákonitosti efektívnej komunikácie, je otvorený spolupráci; Uplatňuje zákonitosti efektívnej komunikácie, dokáže plniť úlohy v tíme; Počúva a rešpektuje názory druhých (a odlišné postoje, vie, kedy spraviť kompromis), dokáže oceniť úsilie druhých, svoju prácu v tíme vykonáva spoľahlivo, konflikty rieši efektívne; Dokáže efektívne spolupracovať, akceptuje rozdelenie rolí,  aktívne sa podieľa na riadení tímovej práce; dokáže vytvárať a udržiavať pozitívnu pracovnú atmosféru Dokáže iniciovať spoluprácu s druhými, rozvíja svoje líderské zručnosti, dokáže uriadiť medzidisciplinárne skupiny; vyhľadáva spoluprácu s inovatívnymi partnermi mimo školu Poskytuje pomoc a poradenstvo v danej oblasti; vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na komunikáciu a kooperáciu; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, porovnáva;
9b. Komunikácia a kooperácia s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov Pozná zákonitosti efektívnej komunikácie s rodičmi, je schopný informovať o úspechoch a postupe žiaka na pravidelnej báze; Uplatňuje zákonitosti efektívnej komunikácie s rodičmi, je otvorený spolupráci s rodičmi; Počúva a rešpektuje názory rodičov, vie oceniť ich úsilie, rozvíja a udržiava partnerstvo s rodičmi (dáva im do povedomia spôsoby, akými napredovať) Zdieľa kladné i záporné zistenia s rodičmi a navrhuje riešenia Je schopný spolupracovať s rodičmi na neformálnej úrovni, organizuje voľnočasové aktivity po škole s rodinami; poskytuje pomoc a poradenstvo v danej oblasti; vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na komunikáciu a kooperáciu s rodičmi; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, porovnáva;
10. Reziliencia a stres manažment Pozná efektívne stratégie na zvládanie záťažových situácií (stres, frustrácia, konflikt), pozná zákonitosti psychohygieny;  Využíva stratégie na zvládanie záťažových situácií v pracovnom a osobnom živote, dodržiava zásady psychohygieny*  Využíva efektívne stratégie na zvládanie záťažových situácií v pracovnom a osobnom živote, zvyšuje svoju odolnosť voči záťažovým situáciám (reziliencia a frustračná tolerancia), dokáže rozpoznať signály vyhorenia; je empatick a vnímavý voči ich pocitom; Dokáže predchádzať vzniku záťažových situácií na pracovisku, záťažové situácie zvláda bez dopadu na efektívnosť svojho pedagogického pôsobenia, dokáže predchádzať stavu vyhorenia, stará sa o seba; Dokáže iniciovať včasnú intervenciu zameranú na predchádzanie záťažovým situáciám na pracovisku, aktívne participuje na vytváraní pozitívnych medziľudských vzťahov a  pozitívnej pracovnej atmosféry; Poskytuje pomoc a poradenstvo v danej oblasti; vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na predchádzanie a zvládanie záťažových situácií; iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie, porovnáva;
11. Orientácia v globálnom kontexte  Uvedomuje si potrebu prepojenia vzdelávania so širším sociálno-kultúrnym, ekonomickým a politickým kontextom; Zaujíma sa o aktuálne dianie vo svete, aktualizuje a prepája svoje pedagogické pôsobenie so súčasným dianím (obsah výučby, prístup, metódy, prostriedky pod.); Skúma a zamýšľa sa nad možnosťami rozvíjania svojich kompetencií v súlade s potrebami vývoja spoločnosti (analytické a kritické myslenie, kreativita, využitie interdisciplinárnych vzťahov, digitálna gramotnosť, komplexné riešenie problémov, emočná sebaregulácia a interkultúrna kompetencia); Rozvíja svoje kompetencie v súlade s potrebami vývoja spoločnosti, inšpiruje a podnecuje svojich kolegov v danej oblasti;  Inovuje učebné materiály, iniciuje a predkladá projektové návrhy v danej oblasti, rozširuje ich o medzipredmetové vzťahy; je schopný vidieť "celý obraz", pomáha pri vytváraní školskej atmosféry a kultúry vzdelávania; Poskytuje pomoc a poradenstvo v danej oblasti; vedie vzdelávacie semináre (webináre) zamerané na inovácie a aktualizácie pedagogického pôsobenia; je schopný predpovedať nové potreby vo vzdelávaní;  iniciuje a predkladá návrhy na vylepšenie v podmienkach danej inštitúcie; je vnímaný ako vzor v komunite;  porovnáva.